注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

囧为家园

宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫观天空云卷云舒

 
 
 

日志

 
 

百家姓  

2014-12-09 21:54:43|  分类: 文化园地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

百家姓


Zhào  Qián  Sūn   LǐZhōu  Wú  Zhèng  Wáng
      
Féng  Chén  Chǔ  WèiJiǎng  Shěn  Hán  Yáng
      
Zhū  Qin  Yoú  XǔHé Lǚ Shi Zhāng
      
Kǒng  Cáo  Yán  HuàJīn  Wèi  Táo  Jiāng
      
Qī   Xiè   Zōu   YùBǎi(Bó)  Shuǐ Dòu Zhāng
      
Yún  Sū   Pān  GěXī Fàn Péng Láng
      
Lǔ Wéi   Chāng  MǎMiáo Fèng   Huā Fāng
      
Yú  Rén   Yuán  LiǔFēng  Bào   Shǐ  Táng
      
Fèi(Bì)  Lián   Cén  XuēLéi  Hè   Ní   Tāng
      
Téng  Yīn   Luó  BìHǎo   Wū   ān  Cháng
      
Lè(Yuè) Yú   Shí FùPí Biàn   Qí  Kāng
      
Wǔ  Yú   Yuán  BǔGù Mèng   Píng Huáng
      
Hé  Mù   Xiāo  YǐnYáo Shào  Zhàn Wāng
      
Qí  Máo   Yǔ  DíMǐ  Bèi   Míng  Zāng
      
Jì Fú   Chéng  DàiTán Sòng Máo Páng
      
Xióng Jǐ Shū QūXiàng Zhù Dǒng Liáng
      
Dù Ruǎn  Lán  MǐnXí  Jì   Má   Qiáng
      
Jiǎ Lù Lóu WēiJiāng Tóng Yán Guō
      
Méi Shèng   Lín DiāoZhōng Xú   Qiū Luò
      
Gāo Xià Cài TiánFán Hú Líng Huò
      
Yú  Wàn   Zhī  KēZǎn  Guǎn   Lú  Mò
      
Jīng  Fáng   Qiú  MiàoGān  Xiè   Yīng  Zōng
      
Dīng Xuān  Féi DèngYù Shàn  Háng Hóng
      
Bāo Zhū   Zuǒ ShíCuī Jí   Niǔ Gōng
      
Chéng  Jī   Xíng  HuáPéi Lù   Róng  Wēng
      
Xún  Yáng   Yū  HuìZhēn  Qū   Jiā  Fēng
      
Ruì  Yì    Chǔ  JìnJí  Bǐng   Mí  Sōng
 羿     
Jǐng  Duàn   Fù  WūWū  Jiāo   Bā  Gōng
      
Mù Kuí(Wěi) Shān GǔChē Hóu Fú Péng
      
Quán Xī Bān YǎngQiū Zhòng Yī Gōng
      
Nìng Qiú   Luán  BàoGān  Tǒu   Lì  Róng
      
Zǔ   Wǔ    Fú  LiúJǐng  Zhān   Shù  Lóng
      
Yè  Xìng  Sī  SháoGào  Lí    Jì  Bó
      
Yìn Sù Bái HuáiPú Tái Cóng è
 宿  怀   
Suǒ   Xián   Jí  LàiZhuó  Lìn    Tù Méng
      
Chí Qiáo Yīn YùXū Nài Cāng Shuāng
      
Wén Shēn  Dǎng ZháiTán Gòng   Láo Páng
      
Jī   Shēn   Fú  DǔRǎn   Zǎi   Lì  Yōng
      
Xì   Qú   Sāng  GuìPú Niú   Shòu Tōng
     寿 
Biān Hù   Yān JìJiá  Pǔ   Shàng Nóng
      
Wēn Bié Zhuāng YànChái Qú Yán Chōng
      
Mù   Lián   Rú XíHuàn ài   Yú  Róng
      
Xiàng Gǔ   Yì ShènGē Liào   Yǔ Zhōng
      
Jì Jū Héng BùDū Gěng Mǎn Hóng
      
Kuāng  Guó  Wén KòuGuǎng  Lù   Quē Dōng
   广   
ōu  Shū   Wò  LìYù  Yuè   Kuí  Lóng
      
Shī Gǒng Shè NièCháo Gōu áo Róng
      
Lěng Zī Xīn KànNā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
      
Zēng Wú Shā NièYǎng Jū Xū Féng
      
Cháo Guān Kuǎi XiāngZhā Hòu Jīng Hóng
      
Yóu  Zhú  Quán  LùGě(Gài) Yì Huán Gōng
      
Mòqí   SīmǎShàngguān ōuyáng
万俟 司马上官 欧阳
Xiàhóu  ZhūgěWénrén Dōngfāng
夏侯 诸葛闻人 东方
Hèlián  HuángfǔYùchí Gōngyáng
赫连 皇甫尉迟 公羊
Tántái GōngyěZōngzhèng Púyáng
澹台 公冶宗政 濮阳
Chúnyú ChányúTàishū Shēntú
淳于 单于太叔 申屠
Gōngsūn ZhòngsūnXuānyuán  Línghú
公孙 仲孙轩辕 令狐
Zhōnglí  YǔwénZhǎngsūn  Mùróng
钟离 宇文长孙 慕容
Xiānyú  LǘqiūSītú  Sīkōng
鲜于 闾丘司徒 司空
Qíguān   SīkòuZhǎng Dū  Zǐchē
丌官 司寇  子车
Zhuānsūn DuānmùWūmǎ  Gōngxī
颛孙 端木巫马 公西
Qīdiāo YuèzhèngRǎngsì  Gōngliáng
漆雕 乐正壤驷 公良
Tuòbá   JāgǔZǎifǔ   Gǔliáng
拓跋 夹谷宰父 谷梁
Jìn  Chǔ   Yán FǎRú  Yān   Tú Qīn
      
Duàngān   BǎilǐDōngguō Nánmén
段干 百里东郭 南门
Hūyán   Guī HǎiYángshé Wēishēng
呼延  羊舌 微生
Yuè Shuài Gōu KòngKuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
      
Liángqiū  ZuǒqiūDōngmén Xīmén
梁丘 左丘东门 西门
Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)Bó Shǎng Nángōng
     南宫
Mò Hǎ   Qiáo DáNián ài Yáng Tóng
      
Dì wǔ   Yán Fú《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
第五  《百家姓》终
百家姓 - 囧为 - 囧为家园
  评论这张
 
阅读(75)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018